ПУБЛІЧНА ОФЕРТА

про приєднання до публічного договору
про надання послуги з доступу до онлайн-сервісів
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Дана Публічна оферта про приєднання до публічного договору про надання послуг з доступу до онлайн-сервісів (далі – «Договір») являє собою офіційну пропозицію фізичної особи-підприємця Горбовець Дар'ї Сергіївни (далі - «Виконавця») на Сайті (далі – «Оферта»), будь-якій дієздатній фізичній чи юридичній особі, яка є замовником послуг (далі – «Замовник»), до цього запропонованого Договору про надання дієздатним фізичним особам послуги, на перерахованих нижче договірних умовах, у вигляді надання доступу до онлайн-сервісів Pearson або Certiport (в залежності від виду обраної послуги).

1.2. Прийняття (акцепт) даної Оферти означає повне й беззастережне прийняття Замовником усіх умов Договору та приєднання до нього без яких-небудь виключень і/або обмежень і прирівнюється, відповідно до ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України (далі ЦК України), до укладення сторонами двостороннього письмового договору на умовах, які викладені нижче в цьому Договорі.

1.3. Даний Договір вважається укладеним (акцептованим) після ідентифікації Замовника через заповнення його даних в реєстраційній формі на Сайті Виконавця та з моменту одержання Виконавцем відповіді Замовника про прийняття пропозиції (акцепту) засвідченої шляхом натискання кнопки «Перейти до сплати» та оплати послуги Виконавця.

1.4. Виконавець і Замовник надають взаємні гарантії своєї право- і дієздатності, необхідні для укладення й виконання даного Договору на надання послуги.

1.5. Місцем укладення цього Договору є місцезнаходження Виконавця.
2. ВИЗНАЧЕННЯ Й ТЕРМІНИ
2.1. Згідно мети цієї Оферти нижчезазначені терміни використовуються в наступному значенні:
2.1.1. Виконавець – фізична особа підприємець Горбовець Дар'я Сергіївна, яка дії з урахуванням державної реєстрації від 02.02.2016 запис № 20690000000035496, код в ЄДР 2941027089, місцезнаходження: Україна, 04074, місто Київ, ВУЛИЦЯ АВТОЗАВОДСЬКА, будинок 27-Б, квартира 28.
2.1.2. Замовник – юридична або дієздатна фізична особа, що здійснила Акцепт Оферти на викладені в ній умовах та умовах Договору.
2.1.3. Послуга – це послуга з надання на території України доступу до онлайн – сервісів з проходження діагностичних тестів Pearson із визначення рівня володіння англійською мовою та направлення для подальшої перевірки компанією Pearson чи послуга з надання на території України доступу до онлайн – сервісів із здавання Замовником Certiport екзаменів та направлення для подальшої перевірки компанією Certiport.
2.1.4. Договір про надання послуги з доступу до онлайн-сервісів – договір між Замовником і Виконавцем про надання на території України послуг доступу до онлайн-сервісів Пірсон чи Сертіпорт, який укладається за допомогою Акцепту Оферти (далі – Договір).
2.1.5. Оферта – офіційна пропозиція укласти Договір про надання послуги з доступу до онлайн-сервісів.
2.1.6. Акцепт Оферти - повне й беззастережне прийняття Замовником умов Оферти по приєднанню до Договору шляхом вчинення дій по ідентифікації Замовника через заповнення даних Замовника в реєстраційній формі на Сайті Виконавця та з моменту одержання Виконавцем відповіді Замовника про прийняття пропозиції (акцепту) засвідченої шляхом натискання кнопки «Перейти до сплати» та повної попередньої оплати 100% ціни (вартості) послуги.
2.1.7. Сайт – інтернет-ресурс, що використовується Виконавцем на правах власності або інша онлайн-платформа, на якому розміщено комерційну пропозицію та детальний опис послуги за адресою: https://certify.com.ua.

3. ПРЕДМЕТ ОФЕРТИ
3.1. Предметом справжнього Договору є платне надання Замовникові послуги Виконавцем та/або залученими ним особами відповідно до умов справжнього Договору шляхом платного надання доступу до онлайн-сервісів Pearson або Certiport (в залежності від виду обраної Інформаційно-організаційної послуги).

3.2. Якісні характеристики послуг, надаються Замовнику у формі «як є» і можуть відповідати лише критерію отримання доступу до згаданих у цьому Договорі та розміщених на Сайті онлайн-сервісів. Виконавець не дає ніяких гарантій щодо функціонування онлайн-сервісів Пірсон чи Сертіпорт і цим Виконавець відмовляється від всіх гарантій щодо них, зокрема, крім іншого, будь-які можливі гарантії щодо придатності для продажу, функціонування, відповідності конкретній меті або непорушення прав. Виконавець не несе відповідальності перед Замовником та/або кінцевими споживачами за будь-який непрямий або випадковий збиток або збитки від упущеної вигоди або використання, навіть якщо Виконавець буде сповіщений про таку можливість.
Виконавець не розглядає претензії та/чи не несе відповідальності стосовно будь-яких недоліків онлайн-сервісів Пірсон чи Сертіпорт коди доступу до яких надаються за цим Договором. При виникнення будь-яких претензій Замовник повинен безпосередньо звертатися до власників чи офіційних операторів цих онлайн-сервісів.

3.3. Вартість, строк надання, детальних опис послуги та інша інформація стосовно послуги зазначається на Сайті Виконавця.

3.4. Платежі за даним Договором здійснюються у безготівковій формі при натисканні кнопки «Оплатити» за допомогою інтернет-банкінгу через систему LiqPay або шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Виконавця на підставі рахунку-фактури, згенерованого на Сайті при укладенні Договору.

3.5. Якщо оплата послуги здійснюється на підставі згенерованого рахунку, то вона повинна бути здійснена Замовником впродовж 5 (п'яти) робочих днів з моменту направлення відповідного рахунку на адресу електронної скриньки Замовника але в будь-якому разі не пізніше ніж за 2 (два) дні до початку надання послуги.

3.6. Оплата вартості послуги вважається сплаченою з моменту надходження повної суми коштів на поточний рахунок Виконавця.

3.7. Договір укладений в результаті Акцепта Оферти не може бути розірваний Замовником в однобічному порядку після передачі коду, який надає доступ до онлайн-сервісів, електронними засобами зв'язку в силу фактичного споживання Замовником послуги Виконавця.

4. УМОВИ НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОСЛУГИ
4.1. Виконавець надає Замовникові замовлену послугу детальний опис якої розміщено на Сайті.

4.2. Для отримання послуги, Замовник заповнює реєстраційну форму та здійснює 100% передплату вартості індивідуально замовленої послуги. Види, умови і способи оплати послуги вказуються на Сайті.

4.3. Виконавець надає Замовнику замовлену послугу шляхом надання доступу до онлайн-сервісів Pearson або Certiport (в залежності від виду обраної послуги).

4.4. Для отримання Замовником доступу до онлайн-сервісів Pearson або Certiport, які входять в обрану та належно оплачену послугу, Виконавець надсилає Замовнику відповідний код доступу на адресу електронної скриньки Замовнику вказану в реєстраційній формі при замовленні послуги.

4.5. За допомогою наданих Виконавцем кодів доступу Замовник самостійно здійснює вхід на відповідні онлайн-сервіси Пірсон чи Сертіпорт, проходить реєстрацію та використовує функціонал цих онлайн-сервісів згідно за призначенням та у відповідності до умов їх використання обумовлених правовласниками цих онлайн-сервісів.

4.6. Виконавець жодним чином не має змоги втручатися в діяльність, функціонал та результати використання онлайн-сервісів Пірсон чи Сертіпорт обраних Замовником.

4.7. Виконавець, за заявою Замовника, по поважній причині має право перенести дату надання послуги долучившись до одного із наступних термінів послуги але в межах строків вказаних Виконавцем.

4.6. Якщо Замовник в визначений час не скористався онлайн-доступом до онлайн-сервісів з поважної причини, про що завчасно повідомив Виконавця та надав підтверджуючі поважну причини документи, він має право отримати послугу долучившись до одного із наступних часових термінів здійснення доступу до онлайн-сервісів визначених Виконавцем.

4.7. Прийняття Замовником Оферти свідчить про схвалення ним набуття чинності актів приймання-передачі наданих послуги в односторонньому порядку. Приймання наданої послуги без підписання відповідного акту в паперовому вигляді. Акт приймання-передачі наданих послуги в будь-якому випадку набирає чинності при відсутності мотивованих письмових заперечень з боку Замовника впродовж 2 (двох) днів з дати надання конкретної послуги.

5. ПРАВА Й ОБОВ'ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ
5.1. Виконавець зобов'язується:
5.1.1. Шляхом розміщення інформації про послугу на Сайті, Виконавець гарантує надання Замовникові повної й достовірної інформації про надавану послугу.

5.1.2. Виконавець організовує належне зберігання й обробку персональних даних Замовника, забезпечує конфіденційність цих даних у процесі їх обробки й використовує їх винятково для якісного надання послуги Замовникові.

5.2. Виконавець має право:
5.2.1. Не надавати послуги при відсутності 100% оплати цієї послуги.

5.2.2. Отримати плату в повному обсязі, якщо неможливість виконати Договір виникла з вини Замовника або внаслідок непереборної сили (форс-мажору).

5.2.3. Виконавець залишає за собою право в будь-який момент в односторонньому порядку змінювати дату та час надання послуги, попередньо повідомивши Замовника не пізніше 5 (п'яти) календарних днів з моменту прийняття такого рішення, шляхом направлення відповідного повідомлення


5.3. Замовник зобов'язується:
5.3.1. Своєчасно здійснити оплату за надання послуги відповідно до умов даного Договору.

5.3.2. Безпосередньо отримувати послугу доступу до онлайн-сервісів.

5.3.3. Усі претензії по якості послуги, що надається, повинні впродовж 2 (двох) днів направлятися Замовником на адресу Виконавця за допомогою листа на електронну скриньку: certiport@dinternal.com.ua. Строк розгляду претензії(й) Замовника Виконавцем становить 30 (тридцять) календарних днів (у тому числі претензій, що містять вимогу про повернення коштів) з моменту надходження претензії на адресу Виконавця, після закінчення якого Виконавцем ухвалюється одне з наступних рішень: 1) про незгоду із претензією й про відмову в поверненні коштів, або 2) про згоду із претензією й про задоволення вимоги про повернення коштів.

5.4. Замовник має право:
5.4.1. Замовник користується всіма правами споживача відповідно до чинного законодавства України, що регулюють відносини по оплатному наданню послуг.

5.4.2. Замовник у випадку надання йому послуги неналежної якості має право скористатися правами, передбаченими Законом України «Про захист прав споживачів», винятково у випадках, коли порушення його прав відбулося з вини Виконавця й при доведеності зазначених обставин в порядку встановленому чинним законодавством України.
6. ГАРАНТІЇ СТОРІН
6.1. Замовник гарантує, що всі умови Оферти йому зрозумілі й він ухвалює їх безумовно й у повному обсязі, без яких-небудь умов, доповнень, вилучень і/або застережень.

6.2. Замовник, ухвалюючи умови справжньої Оферти, ухвалює на себе також ризик неотримання прибутку й ризик можливих збитків, пов'язаних з використанням знань, умінь і навичок, отриманих Замовником у ході надання послуги.

6.3. Гарантуючи успішність застосування отриманих знань, умінь і навичок, Виконавець не несе відповідальності за неотримання прибутку (доходу), одержання прибутку (доходу) нижче очікувань Замовника, а також за прямі й непрямі збитки Замовника, оскільки успішність використання Замовником отриманих знань, умінь і навичок залежить від багатьох відомих і невідомих Виконавцеві факторів: цілеспрямованості, працьовитості, завзятості, рівня інтелектуального розвитку, творчих здібностей Замовника, інших його індивідуальних якостей і персональних характеристик, про що обопільно погоджено Сторонами.

6.4. Гарантуючи належну якість послуг та застосування прогресивних педагогічних методик для отримання Замовником знань, умінь і навичок, Виконавець не несе відповідальності за об'єм та якість цих знань, умінь і навичок, оскільки успішність їх засвоєння та/або набуття залежить від індивідуальних особливостей сприйняття інформації Замовником та багатьох відомих і невідомих Виконавцеві факторів: цілеспрямованості, працьовитості, завзятості, рівня інтелектуального розвитку, творчих здібностей Замовника, інших його індивідуальних якостей і персональних характеристик, про що обопільно погоджено Сторонами.
Таким чином, Замовник, укладаючи цей Договір приймає на себе ризик неотримання певних знань та навичок внаслідок його неналежного ставлення до навчального процесу та індивідуальних особливостей сприйняття інформації.

6.5. У випадку ухвалення рішення Виконавцем про повернення коштів вартості послуг чи її частини, ці кошти повертаються Замовникові шляхом взаємно узгодженим Сторонами в процесі розгляду направлених претензій. Усі повернення коштів здійснюються за умови направлення Замовником на адресу Виконавця заяви за формою, яка буде вислана Замовникові листом по електронній пошті, разом з копіями документів, що посвідчують особу (паспорт, реєстраційна картка платника податків). Сторонами беззастережно погоджено, що остаточне рішення про спосіб повернення коштів залишається в кожному конкретному випадку на розсуд Виконавця. У випадку повернення коштів на рахунок Замовника в банку або на рахунок Замовника в платіжній системі, заповнена заява на повернення коштів з підписом Замовника за надісланою Виконавцем формою, окрім направлення на адресу Виконавця, також надсилається в сканованому електронному вигляді по електронній пошті Виконавцеві (допускаються наступні формати файлу: gif, jpeg, pdf) разом з відсканованими копіями документів, що посвідчують особу (паспорт, реєстраційну картку платника податків). Заява на повернення коштів повинна в обов'язковому порядку мати реквізити документів, що посвідчують особу (паспорт, реєстраційну картку платника податків), відомості про рахунок Замовника в банківській установі, де знаходиться її рахунок, адрес місцезнаходження або місця проживання. У випадку відсутності в заяві Замовника цих відомостей, Виконавець не гарантує передбачених строків повернення.

6.6. У випадку прийняття Виконавцем рішення про повернення коштів винагороди чи її частини, кошти направляються Замовникові, протягом 30-ти календарних днів з моменту, коли Виконавець одержав підписану й скановану заяву Замовника за формою. Фінансовий документ, що підтверджує внесення коштів Виконавцем на рахунок Замовника, є доказом виконання Виконавцем обов'язків по поверненню коштів Замовникові, що беззастережно ухвалюється Сторонами.

7. ПОРЯДОК ЗБОРУ ТА ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
7.1. Акцептом Оферти кожна зі Сторін Договору, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», надає іншій Стороні однозначну беззастережну згоду (дозвіл) на обробку, використання, зберігання, передачу третім особам (виключно у випадках і в порядку передбачених чинним законодавством України) і знищення наданих ними персональних даних у письмовій та/або електронній формі в обсязі, що міститься у цьому Договорі, рахунках, актах, накладних та інших документах, що стосуються цього Договору, а також кожна Сторона підтверджує, що обізнана про володільця персональних даних, склад та зміст зібраних персональних даних, права такого суб'єкта персональних даних, мету збору цих даних та осіб, яким ці дані передаються.
Сторони гарантують, що персональні дані фізичних осіб, які містяться у цьому Договорі та документах, пов'язаних із його укладанням, виконанням, припинення та/чи розірванням, отримані на законних підставах.

7.2. Замовник погоджується, що його персональні дані можуть надаватись Виконавцем розпорядникам та/або третім особам, безпосередньо задіяним для досягнення мети Договору та в інших випадках, визначених діючим законодавством України, про що Виконавець не зобов'язаний повідомляти Замовника.

7.3. Замовник зобов'язується при зміні його персональних даних, надавати у найкоротший термін відповідальній особі Виконавця, уточнену інформацію та подавати оригінали відповідних документів для внесення змін до персональних даних контрагентів (клієнтів) Виконавця.
8. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
8.1. Усі спори, що пов'язані з цим Договором, його укладанням або такі, що виникають у процесі виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між представниками Сторін. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору у порядку, визначеному відповідним чинним законодавством України.
9. ДІЯ ДОГОВОРУ
9.1. Цей Договір набуває чинності з моменту Акцепту Оферти Замовником і діє до повного виконання Сторонами взаємних зобов'язань за даним Договором або його дострокового розірвання.
10. ІНШІ УМОВИ
10.1. Усі правовідносини, що виникають з Акцепту Оферти і умов Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства Україні, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

10.2. Замовник не має права передавати повністю чи частково свої права і/чи зобов'язання, пов'язані з цим договором, будь-яким третім особам до тих пір, поки не отримає письмове погодження на таку передачу від Виконавця. Будь-яка передача прав та зобов'язань вчинена з порушенням вимог цього пункту, вважається недійсною.

10.3. Будь-які повідомлення, передбачені або необхідні відповідно цього Договору, мають направлятися на адресу електронної скриньки Сторони, яка зазначена при реєстрації або в реквізитах Сторін, або із змінами, внесеними згідно з повідомленням, наданим відповідно до цього пункту.
Повідомлення, направлене відповідно до цього пункту, буде вважатися отриманим в момент надходження повідомлення на адресу електронної скриньки Сторони, яка зазначена в реквізитах Сторін, якщо інше не передбачено окремими умовами цього Договору.